Medieval Births in Germany 1535-1650

BAUR, Katharina Chr 1563 Wuer Neck Frauen Enderis BAUR Amaley
BAUR, Katharina Chr 1565 Wuer Jags SchwaH Hans BAUR  
BAUR, Katharina Chr 1569 Wuer Jags SchwaH Hans BAUR  
BAUR, Katharina Chr 1569 Wuer Neck Esslin Hans BAUR Fronigga
BAUR, Katharina Chr 1570 Wuer Jags SchwaH Sigmund BAUR  
BAUR, Katharina Chr 1573 Wuer Neck Diefen Hanns BAUR Margaretha
BAUR, Katharina Chr 1575 Wuer Jags SchwaH Joseph BAUR  
BAUR, Katharina Chr 1579 Wuer Jags SchwaH Joseph BAUR  
BAUR, Katharina Chr 1592 Wuer Neck Esslin Hanns BAUR Margretha
BAUR, Katharina Chr 1592 Wuer Neck Esslin Lienhart BAUR Christian
BAUR, Katharina Chr 1598 Wuer Jags Tuenge Michael BAUR Barbara
BAUR, Katharina Chr 1601 Baye Pfal Kusel Abraham BAUR Apollonia
BAUR, Katharina Chr 1603 Wuer Jags HobKue Steffan BAUR Amaley
BAUR, Laurentius Chr 1647 Bade Offe Gengen Michel BAUR Eva
BAUR, Leonhardt Chr 1604 Wuer Jags Tuenge Lienhardt BAUR Anna
BAUR, Leonhardt Chr 1628 Wuer Dona Andelf Casper BAUR Margreth TREHER
BAUR, Leonhardt Chr 1632 Wuer Dona Ulm Jonas BAUR Maria RENTZIN
BAUR, Leonhart Chr 1576 Wuer Jags Tuenge Linhart BAUR Barbara
BAUR, Leonhart Chr 1612 Wuer Jags Gailen Hans BAUR Eva
BAUR, Leonhart Chr 1633 Wuer Dona Ulm Jonas BAUR Maria RENTZIN
BAUR, Lienhardt Chr 1590 Wuer Neck Weinsb Helias BAUR Margreth
BAUR, Lienhardt Chr 1612 Wuer Jags Tuenge Michael BAUR  
BAUR, Linhardt Chr 1594 Wuer Jags Tuenge Joerg BAUR Anna
BAUR, Linhardt Chr 1596 Wuer Jags Tuenge Linhardt BAUR Helena
BAUR, Linhart Chr 1590 Wuer Jags Tuenge Hans BAUR Barbara
BAUR, Lorent Pauli Chr 1611 Preu Rhei Monzin Weirauch BAUR  
BAUR, Lorentius Chr 1608 Bade Offe Gengen Simeon BAUR Madlena MAYER
BAUR, Lorentz Chr 1609 Bade Karl Pforzh Jacob BAUR Dorothea
BAUR, Lorentz Chr 1610 Wuer Neck Esslin Hanss BAUR Anna
BAUR, Lorentz Chr 1627 Bade Karl Pforzh Niclas BAUR Barbara
BAUR, Lorentz Chr 1630 Bade Karl Pforzh Niclauss BAUR Barbara
BAUR, Lorentz Chr 1632 Bade Karl Zaisen Jorg BAUR Margretha
BAUR, Lucas Chr 1625 Wuer Dona Andelf Caspar BAUR Margretha TREHER
BAUR, Ludwig Chr 1617 Wuer Jags Tuenge Lienhart BAUR  
BAUR, Ludwig Chr 1631 Wuer Jags Ingelf Michael BAUR Catharina
BAUR, Ludwig Moritz Chr 1629 Wuer Jags Ingelf Michael BAUR Catharina
BAUR, Madalena Chr 1588 Wuer Neck Weinsb Elias BAUR Margretha
BAUR, Madalena Chr 1613 Wuer Neck Esslin Balthas BAUR Madalena
BAUR, Madallena Chr 1577 Wuer Neck Esslin Hannss BAUR Feronica
BAUR, Madelina Chr 1579 Wuer Neck Esslin Hannss BAUR Fronica
BAUR, Madelina Chr 1582 Wuer Neck Esslin Endereas BAUR Angnes
BAUR, Madellina Chr 1592 Wuer Neck Esslin Anderis BAUR Angnes
BAUR, Madlena Chr 1635 Wuer Dona Ulm Mattheis BAUR Maria REMMELEHEIN
BAUR, Maertin Chr 1591 Wuer Neck Weinsb Hans BAUR Agnes
BAUR, Magdalena Chr 1567 Wuer Neck Esslin Hansen BAUR Margaritha
BAUR, Magdalena Chr 1584 Wuer Jags Tuenge Michel BAUR Appolonia
BAUR, Magdalena Chr 1590 Wuer Jags Tuenge Michel BAUR Appolonia
BAUR, Magdalena Chr 1593 Wuer Jags Tuenge Linhart BAUR Helena
BAUR, Magdalena Chr 1596 Bade Loer Kander Wihelm BAUR  
BAUR, Magdalena Chr 1599 Wuer Jags Gailen Melchior BAUR Elisabeth
BAUR, Magdalena Chr 1607 Wuer Jags Gailen Bastian BAUR Anna
BAUR, Magdalena Chr 1611 Bade Offe Gengen Joann BAUR Barbara
BAUR, Magdalena Chr 1611 Wuer Neck Esslin Michel BAUR Margreth
BAUR, Magdalena Chr 1611 Wuer Neck Grossh Nicodemus BAUR Margretha
BAUR, Magdalena Chr 1612 Bade Karl Pforzh Bechtold BAUR Ursula
BAUR, Magdalena Chr 1620 Bade Karl Pforzh Enders BAUR Agnes
BAUR, Magdalena Chr 1623 Wuer Jags Gailen Hans BAUR Margareta
BAUR, Magdalena Chr 1627 Bade Karl Pforzh Becthold BAUR Elisabeth
BAUR, Magdalena Chr 1640 Bade Offe Gengen Hans BAUR Ursula
BAUR, Magdalena Chr 1645 Wuer Dona Daugen Joannes BAUR Agatha BEUR
BAUR, Magdalena Chr 1648 Wuer Jags NeubAa Melchior BAUR Helena
BAUR, Magdallena Chr 1633 Wuer Dona Andelf Casper BAUR Margreth TRECHER
BAUR, Mairius Chr 1621 Bade Karl Pforzh Christoph BAUR Anna
BAUR, Maragretha Chr 1632 Wuer Neck Weinsb Martin BAUR Maria
BAUR, Margareta Chr 1564 Wuer Jags SchwaH Hans BAUR  
BAUR, Margareta Chr 1615 HeDa Star Reiche Peter BAUR Margret
BAUR, Margareta Chr 1640 Wuer Dona Daugen Joannes BAUR Agatha BAEURER
BAUR, Margareta Chr 1642 Bade Karl Pforzh Bechtoldt BAUR Apollonia
BAUR, Margaretha Chr 1568 Wuer Jags SchwaH Hans BAUR  
BAUR, Margaretha Chr 1569 Wuer Neck Diefen Hanns BAUR Margaretha
BAUR, Margaretha Chr 1570 Wuer Jags Tuenge Michel BAUR Margaretha
BAUR, Margaretha Chr 1577 Wuer Jags Tuenge Hans BAUR Margaretha
BAUR, Margaretha Chr 1582 Wuer Jags Tuenge Thoma BAUR Elisabeth
BAUR, Margaretha Chr 1583 Wuer Jags Tuenge Daniel BAUR Elisabeth
BAUR, Margaretha Chr 1587 Wuer Jags Tuenge Jorg BAUR Anna
BAUR, Margaretha Chr 1594 Wuer Jags Tuenge Linhardt BAUR Barbara
BAUR, Margaretha Chr 1594 Wuer Neck Diefen Jerg BAUR Katharina
BAUR, Margaretha Chr 1603 Bade Loer Kander Wilhelm BAUR Margaretha
BAUR, Margaretha Chr 1604 Wuer Jags Tuenge Michael BAUR Barbara
BAUR, Margaretha Chr 1604 Wuer Jags Tuenge Caspar BAUR  
BAUR, Margaretha Chr 1607 Wuer Jags Tuenge Lienhardt BAUR  
BAUR, Margaretha Chr 1609 Wuer Jags Forcht Niclaus BAUR Anna
BAUR, Margaretha Chr 1611 Wuer Jags Gailen Michel BAUR Apollonia
BAUR, Margaretha Chr 1616 Wuer Dona Daugen Gallus BAUR Anna RETHE
BAUR, Margaretha Chr 1617 Bade Karl Pforzh Hans Conrad BAUR Margaretha
BAUR, Margaretha Chr 1626 Wuer Neck Holzge Jacob BAUR Iona
BAUR, Margaretha Chr 1627 Bade Mosb Ballen Adami BAUR  
BAUR, Margaretha Chr 1628 Bade Loer Britzi Hans BAUR Katharina ECKHERLIN
BAUR, Margaretha Chr 1628 Wuer Dona Ohmden Baltus BAUR Anna
BAUR, Margaretha Chr 1628 Wuer Jags Ingelf Andreas BAUR Barbara
BAUR, Margaretha Chr 1633 Bade Mosb Ballen Michael BAUR Maria
BAUR, Margaretha Chr 1635 Wuer Dona Ulm Paulus BAUR Barbara KRACKHERIN
BAUR, Margaretha Chr 1644 Wuer Dona Eislin Georgii BAUR Annae Mariae SPON
BAUR, Margaretha Chr 1646 Wuer Neck Kleing Matthaus BAUR Appollonia
BAUR, Margaritha Chr 1603 Bade Vill Donaue Martinus BAUR Walpurgis GOETZ
BAUR, Margatha Chr 1606 Wuer Jags Tuenge Caspar BAUR  
BAUR, Margret Chr 1607 HeDa Star Reiche Peter BAUR Elsen
BAUR, Margret Chr 1611 Preu Rhei Monzin Hans BAUR  
BAUR, Margreta Chr 1624 Wuer Neck Weinsb Lienhart BAUR Elisabetha
BAUR, Margreta Chr 1631 Wuer Dona Ulm Hanss Joerg BAUR Veronica REIHIN
BAUR, Margreth Chr 1585 Wuer Neck Weinsb Hans BAUR Catharina
BAUR, Margretha Chr 1572 Wuer Neck Weinsb Elias BAUR Margreth
BAUR, Margretha Chr 1574 Wuer Neck Esslin Hanns BAUR Margretha
BAUR, Margretha Chr 1584 Bade Frei Freibu Philippus BAUR Ursula VUETHER
BAUR, Margretha Chr 1589 Wuer Neck Esslin Hans BAUR Margretha
BAUR, Margretha Chr 1608 Baye Pfal Kusel Abraham BAUR Apollonia
BAUR, Margretha Chr 1611 Wuer Neck Esslin Michel BAUR Margreth
BAUR, Margretha Chr 1622 Wuer Neck Grossh Nicodemus BAUR Margretha
BAUR, Margretha Chr 1639 Wuer Dona HocbKi Hanss BAUR Brigitta
BAUR, Margretha Chr 1646 Wuer Dona HocbKi Hannss BAUR Brigitta ...
BAUR, Margretha Chr 1648 Wuer Neck Boebli Joachim BAUR Margretha
BAUR, Maria Chr 1565 Wuer Jags Tuenge Hans BAUR Elisabeth
BAUR, Maria Chr 1566 Wuer Jags SchwaH Sigmund BAUR  
BAUR, Maria Chr 1579 Wuer Neck Weinsb Elias BAUR Margretha
BAUR, Maria Chr 1581 Wuer Neck Esslin Hanns BAUR Fronica
BAUR, Maria Chr 1581 Wuer Neck Weinsb Elias BAUR Margreth
BAUR, Maria Chr 1593 Wuer Dona Owen Jerg BAUR Maria
BAUR, Maria Chr 1607 Bade Mosb Dauden Hanns BAUR  
BAUR, Maria Chr 1608 Wuer Schw Bierli Jacob BAUR Anna DEMERIN
BAUR, Maria Chr 1609 Wuer Jags Tuenge Caspar BAUR  
BAUR, Maria Chr 1610 Bade Loer Schopf Hans BAUR Magdlen SCHMID
BAUR, Maria Chr 1613 Wuer Jags Gailen Bastian BAUR Anna
BAUR, Maria Chr 1614 Wuer Dona WeiadT Jerg BAUR Barbara
BAUR, Maria Chr 1616 Wuer Dona WeiadT Jerg BAUR Barbara
BAUR, Maria Chr 1616 Wuer Jags Gailen Sebastian BAUR Anna
BAUR, Maria Chr 1617 Bade Frei Tening Thomas BAUR Margaretha MUCKHEN
BAUR, Maria Chr 1617 Wuer Dona Daugen Jacobus BAUR Anna GOETZ
BAUR, Maria Chr 1617 Wuer Jags Ingelf Georg BAUR  
BAUR, Maria Chr 1622 Wuer Jags SchwaH Michael BAUR  
BAUR, Maria Chr 1629 Wuer Dona Andelf Casper BAUR Margreth TREHER
BAUR, Maria Chr 1630 Wuer Dona Daugen Joannes BAUR Anna LINDMAYER
BAUR, Maria Chr 1630 Wuer Dona WeiadT Hans BAUR Gretha
BAUR, Maria Chr 1630 Wuer Dona WeiadT Jerg BAUR Barbara
BAUR, Maria Chr 1630 Wuer Schw Bierli Jerg BAUR Maria FASNAECHTIN
BAUR, Maria Chr 1630 Wuer Schw Bierli Hans Oth BAUR Elisabetha ARANDTIN
BAUR, Maria Chr 1632 Wuer Dona WeiadT Michael BAUR Maria
BAUR, Maria Chr 1632 Wuer Neck Grossh Hanns BAUR Anna
BAUR, Maria Chr 1634 Bade Vill Donaue Theis BAUR Anna STINTZENBERGER
BAUR, Maria Chr 1635 Wuer Jags Ingelf Johannes BAUR Maria
BAUR, Maria Chr 1637 Wuer Schw Bierli Martinus BAUR Barbara FASNACHTIN
BAUR, Maria Chr 1641 Wuer Dona Erbach Jacob BAUR Margaretha SAEX
BAUR, Maria Chr 1643 Bade Offe Gengen Michel BAUR Eva
BAUR, Maria Chr 1643 Wuer Jags KircaR Caspari BAUR Margarethae
BAUR, Maria Chr 1646 Bade Vill Donaue Joannes BAUR Barbara LIMPERGER
BAUR, Maria Chr 1646 Wuer Jags Essing Georg BAUR Anna
BAUR, Maria Chr 1648 Wuer Dona WeiadT Peter BAUR Maria
BAUR, Maria Chr 1648 Wuer Schw Bierli Jacob BAUR Madalena VEESIN
BAUR, Maria Chr 1650 Wuer Dona Erbach Georg BAUR Gertrudis STEFFLER
BAUR, Maria Chr 1650 Wuer Jags Beutel Martin BAUR Anna Barbara
BAUR, Maria Agatha Chr 1644 Wuer Dona Daugen Hans BAUR Agatha BAIR
BAUR, Maria Barbara Chr 1604 Wuer Schw Bierli Hanss BAUR Anna
BAUR, Maria Barbara Chr 1634 Bade Karl Pforzh Burkhart BAUR Catharina
BAUR, Maria Barbara Chr 1635 Wuer Jags Unters Georg BAUR Sophia
BAUR, Maria Magdalena Chr 1612 Bade Vill Donaue Melchior BAUR Agatha SCHMID
BAUR, Maria Magdalena Chr 1631 Bade Offe Gengen Christian BAUR Anna
BAUR, Maria Magdalena Chr 1650 Bade Offe Gengen Michel BAUR Eva
BAUR, Martha Chr 1600 Baye Pfal Kusel Hans Enoch BAUR Katharina
BAUR, Martin Chr 1606 Wuer Neck Esslin Marthin BAUR Appolonia
BAUR, Martin Chr 1609 Bade Loer Schopf Clauss BAUR Anna MEYER
BAUR, Martin Chr 1636 Wuer Jags Gailen Hans BAUR Barbara Catharina
BAUR, Marting Chr 1627 Bade Karl Zaisen Jerg BAUR Margretha
BAUR, Martinus Chr 1564 Wuer Jags Tuenge Daniel BAUR Elisabeth
BAUR, Martinus Chr 1578 Wuer Neck Holzge Melchior BAUR Mariae
BAUR, Martinus Chr 1601 Wuer Jags Tuenge Mertin BAUR Elisabeth
BAUR, Martinus Chr 1607 Wuer Dona Owen Ludwig BAUR Walpurga
BAUR, Martinus Chr 1607 Wuer Schw Bierli Joerg BAUR Barbara BERMERIN
BAUR, Martinus Chr 1642 Wuer Dona HocbKi Hanss BAUR Brigitta ...
BAUR, Marttin Chr 1576 Wuer Neck Esslin Hannss BAUR Barbara
BAUR, Marx Chr 1595 Wuer Neck Esslin Andereas BAUR Angnes
BAUR, Marx Christoff Chr 1641 Wuer Dona Ulm Mathias BAUR Anna Maria NUSSERIN
BAUR, Marx. Chr 1648 Wuer Neck Kleing Matthaus BAUR Apollonia
BAUR, Matern Chr 1619 HeDa Star Reiche Peter BAUR Margrete
BAUR, Matheus Chr 1593 Wuer Neck Esslin Hans BAUR Barbara
BAUR, Matheus Chr 1649 Wuer Dona Hohens Georg BAUR Barbara RUESSIN
BAUR, Mathias Chr 1604 Bade Offe Gengen Hanss BAUR Barbara
BAUR, Mathias Chr 1610 Bade Vill Donaue Cyprianus BAUR Anna GANTER
BAUR, Mathias Chr 1648 Bade Vill Donaue Cyprianus BAUR Margaretha BADER
BAUR, Matthaeus Chr 1631 Bade Mosb Ballen Bernardus BAUR Margaretha
BAUR, Matthias Chr 1569 Wuer Jags SchwaH Sigmund BAUR  
BAUR, Matthias Chr 1621 Bade Offe Gengen Hans Jacob BAUR Gertrudis
BAUR, Melcher Chr 1617 Wuer Neck Deufri Michel BAUR Barbara
BAUR, Melchior Chr 1567 Wuer Jags Tuenge Daniel BAUR Elisabeth
BAUR, Melchior Chr 1573 Wuer Neck Holzge Melcheor BAUR Mariae
BAUR, Merg Chr 1603 Preu Rhei Koeln Philips BAUR Elssgen
BAUR, Mertinus Chr 1596 Bade Mosb Sindol Marx BAUR Margarethe
BAUR, Michael Chr 1566 Wuer Dona WeiadT Petter BAUR Maragretha
BAUR, Michael Chr 1591 Wuer Jags Tuenge Michel BAUR Appolonia
BAUR, Michael Chr 1606 Wuer Jags Tuenge Lienhardt BAUR  
BAUR, Michael Chr 1608 Wuer Jags Tuenge Michael BAUR  
BAUR, Michael Chr 1612 Bade Vill Donaue Cyprian BAUR Anna GANTER
BAUR, Michael Chr 1613 Wuer Dona Eislin Hans BAUR Barbara
BAUR, Michael Chr 1613 Wuer Jags Tuenge Michael BAUR  
BAUR, Michael Chr 1614 Wuer Jags Tuenge Michael BAUR  
BAUR, Michael Chr 1617 Wuer Schw Bierli Jacobus BAUR Anna DIMERTIN
BAUR, Michael Chr 1618 Wuer Jags Ingelf Conradt BAUR Sibillae
BAUR, Michael Chr 1622 Bade Offe Gengen Hans BAUR Anna
BAUR, Michael Chr 1623 Wuer Dona Neidli Michael BAUR Anna
BAUR, Michael Chr 1625 Bade Mosb Ballen Michaelis BAUR  
BAUR, Michael Chr 1630 Bade Mosb Ballen Michael BAUR Maria
BAUR, Michael Chr 1632 Bade Mosb Ballen Adam BAUR  
BAUR, Michael Chr 1634 Wuer Dona WeiadT Michael BAUR Barbara
BAUR, Michael Chr 1639 Wuer Dona Ulm Paulus BAUR Barbara KRACKERIN
BAUR, Michael Chr 1644 Wuer Schw Bierli Jacob BAUR Madalena VESIN
BAUR, Michael Chr 1650 Wuer Dona WeiadT Michael BAUR Margaretha
BAUR, Michael Chr 1650 Wuer Jags Ingelf Michael BAUR Anna
BAUR, Michael Pauli Chr 1633 Wuer Dona Ulm Michaeel BAUR Alesandra BARAUICINI
BAUR, Michael Pauli Chr 1637 Wuer Dona Ulm Michael BAUR Alesandria PRAVECENIN
BAUR, Michael Paulus Chr 1634 Wuer Dona Ulm Michael BAUR Alesandria PARAUIZINA
BAUR, Michel Chr 1572 Wuer Jags Tuenge Melchor BAUR Margaretha
BAUR, Michel Chr 1574 Wuer Dona WeiadT Michel BAUR Christina
BAUR, Michel Chr 1581 Wuer Jags Gailen Hansen BAUR Barbara
BAUR, Michel Chr 1582 Wuer Neck Esslin Michel BAUR Annges
BAUR, Michel Chr 1586 Wuer Jags Tuenge Linhart BAUR Barbara
BAUR, Michel Chr 1586 Wuer Jags Unterm Sebastian BAUR FAHMENN
BAUR, Michel Chr 1587 Wuer Neck Bitzfe Kilian BAUR Barbara
BAUR, Michel Chr 1591 Wuer Jags Tuenge Linhart BAUR Helena
BAUR, Michel Chr 1599 Bade Loer Kander Jacob BAUR  
BAUR, Michel Chr 1606 Wuer Jags Enslin Hans BAUR Margretae
BAUR, Michel Chr 1610 Wuer Neck Esslin Michel BAUR Margreth
BAUR, Michel Chr 1615 Wuer Jags Gailen Michel BAUR Apolloniae
BAUR, Michel Chr 1618 HeDa Star Reiche Adam BAUR Margrete
BAUR, Michel Chr 1618 Wuer Jags Ingelf Georg BAUR Esther
BAUR, Moses Chr 1595 Wuer Neck Esslin Hans BAUR Barbara
BAUR, Nicodemus Chr 1610 Wuer Neck Grossh Nicodemus BAUR Margreta
BAUR, Nicodemus Chr 1640 Wuer Neck Grossh Nicodemus BAUR Anna
BAUR, Nicolaus Chr 1627 Bade Karl Pforzh Conrad BAUR Anna Maria
BAUR, Nicolaus Chr 1636 Bade Karl Pforzh Burckhart BAUR Catharina
BAUR, Nicolauss Chr 1629 HeDa Star Darmst Leonhard BAUR Margreta
BAUR, Otho Chr 1636 Wuer Schw Bierli Martin BAUR Barbara FASNACHTIN
BAUR, Ottho Chr 1623 Bade Karl Pforzh Georg BAUR Sara
BAUR, Paulus Chr 1637 Wuer Dona Ulm Matthias BAUR Anna Maria NUSSERIN
BAUR, Paulus Chr 1640 Wuer Dona Ulm Martin BAUR Anna KOELLIN
BAUR, Peter Chr 1587 Wuer Jags Unterm Leonhart BAUR Barbara RUEKER
BAUR, Peter Chr 1604 Bade Offe Gengen Simon BAUR Magdalena
BAUR, Peter Chr 1610 HeDa Star Reiche Adam BAUR Margaret
BAUR, Peter Chr 1614 HeDa Star Reiche Adam BAUR Margrete
BAUR, Peter Chr 1617 Wuer Dona WeiadT Paulus BAUR Anna
BAUR, Peter Chr 1625 Bade Karl Zaisen Hans BAUR Barbara
BAUR, Peter Chr 1626 Wuer Dona WeiadT Peter BAUR Maragretha
BAUR, Peter Chr 1648 Preu Rhei Konzen Class BAUR Gertgen
BAUR, Petrus Chr 1625 Wuer Jags Ingelf Veltin BAUR Barbara
BAUR, Petrus Chr 1626 Bade Karl Zaisen Jerg BAUR Margr.
BAUR, Petrus Chr 1629 Bade Offe Gengen Georg BAUR Catharina MUSLER
BAUR, Petrus Chr 1633 Bade Karl Pforzh Petrus BAUR Genoveva
BAUR, Petrus Chr 1647 Preu Rhei Koeln Johan BAUR Maria KEMERS
BAUR, Petter Chr 1598 Wuer Neck Esslin Hanns BAUR Barbara
BAUR, Petter Chr 1598 Wuer Neck Esslin Hanns BAUR Margretha
BAUR, Pettrus Chr 1608 Wuer Dona Owen Hanns BAUR Anna
BAUR, Philip Chr 1627 Wuer Jags Ingelf Michael BAUR Margaretha
BAUR, Philip Chr 1628 Wuer Jags Ingelf Hans BAUR Barbara
BAUR, Philipp Chr 1630 Wuer Jags Unters Georg BAUR Sophia
BAUR, Philippus Chr 1576 Bade Frei Freibu Hans Jacob BAUR Jacobe REUECH
BAUR, Philippus Chr 1608 Bade Offe Gengen Joannes BAUR Barbara FALCKH
BAUR, Philips Chr 1621 HeDa Star Reiche Adam BAUR Margrete
BAUR, Rebecca Chr 1629 Bade Karl Pforzh Bechtold BAUR Anna Barbara
BAUR, Reinerus Chr 1642 Preu Rhei Koeln Christiani BAUR Margarethae VON SROTZEM
BAUR, Richardus Chr 1621 Wuer Dona Eislin Hanss BAUR Barbara
BAUR, Rosina Chr 1616 Bade Karl Pforzh Wilhelm BAUR Maria
BAUR, Rosina Chr 1631 Bade Karl Pforzh Jerg BAUR Sara
BAUR, Rosina Chr 1635 Bade Mosb Ballen Laurentius BAUR Susanna
BAUR, Salome Chr 1586 Bade Frei Freibu Philippus BAUR Salome FELS
BAUR, Sara Chr 1596 Wuer Neck Diefen Hanns BAUR Barbara
BAUR, Sebastian Chr 1633 Wuer Dona Ulm Sebastian BAUR Anna HEMERLERIN
BAUR, Sebastian Chr 1647 Wuer Jags GieadB Hanss BAUR Eva THIERER
BAUR, Sebastianus Chr 1621 Wuer Dona Daugen Gallus BAUR Anna RETTHE
BAUR, Sibilla Chr 1599 Baye Pfal Kusel Claus BAUR Margretha
BAUR, Sibilla Chr 1605 Baye Pfal Kusel Abraham BAUR Apollonia
BAUR, Simon Chr 1594 Wuer Jags Tuenge Hans BAUR Barbara
BAUR, Simon Chr 1606 Baye Pfal Kusel Abraham BAUR Apollonia
BAUR, Simon Chr 1607 Wuer Jags Tuenge Lienhardt BAUR  
BAUR, Steffan Chr 1583 Wuer Neck Esslin Hanns BAUR Barbara
BAUR, Stephanus Chr 1615 Wuer Dona WeiadT Michael BAUR Ursula
BAUR, Stephanus Chr 1629 Bade Mosb Ballen Joannes BAUR Margaretha
BAUR, Susanna Chr 1576 Bade Frei Freibu Morandus BAUR Anastasia BEUER
BAUR, Susanna Chr 1580 Wuer Dona Owen Ulrich BAUR Barbara
BAUR, Susanna Chr 1634 Bade Mosb Ballen Laurentius BAUR Susanna
BAUR, Susanna Maria Chr 1647 Wuer Jags SchwaH Johann BAUR  
BAUR, Susanna Maria Chr 1647 Wuer Jags SchwaH Johannis BAUR  
BAUR, Sybilla Chr 1646 Wuer Jags Hollen Bernhart BAUR  
BAUR, Thoma Chr 1580 Wuer Jags Tuenge Thoma BAUR Elisabeth
BAUR, Thoma Chr 1581 Wuer Neck Esslin Hanns BAUR Barbara
BAUR, Thomas Chr 1596 Bade Frei Tening Sebastian BAUR Ursula
BAUR, Thomas Chr 1620 Wuer Jags Ingelf Joerg BAUR Esther
BAUR, Urbanus Chr 1597 Bade Frei Ending Sixt BAUR Madlena SCHUELER
BAUR, Ursul Maria Chr 1648 Wuer Jags Ingelf Johan BAUR Anna
BAUR, Ursula Chr 1571 Wuer Jags Tuenge Linhart BAUR Barbar
BAUR, Ursula Chr 1573 Wuer Jags Tuenge Michael BAUR Margaretha
BAUR, Ursula Chr 1573 Wuer Jags Tuenge Daniel BAUR Elisabeth
BAUR, Ursula Chr 1574 Bade Frei Freibu Jacob BAUR Barbara ROESS
BAUR, Ursula Chr 1578 Wuer Jags Tuenge Jorg BAUR Anna
BAUR, Ursula Chr 1579 Wuer Jags Tuenge Hans BAUR Margaretha
BAUR, Ursula Chr 1584 Bade Frei Freibu Bartholomaeus BAUR Ursula WILHELM
BAUR, Ursula Chr 1585 Wuer Jags Tuenge Jorg BAUR Anna
BAUR, Ursula Chr 1591 Wuer Jags Unterm Leonhart BAUR Barbara RUECKER
BAUR, Ursula Chr 1592 Wuer Jags Tuenge Hans BAUR Barbara
BAUR, Ursula Chr 1594 Wuer Jags Tuenge Lindhardt BAUR Helena
BAUR, Ursula Chr 1602 Wuer Jags Tuenge Lienhardt BAUR Barbara
BAUR, Ursula Chr 1604 Bade Frei Tening Bastian BAUR Ursula
BAUR, Ursula Chr 1613 Wuer Jags Ingelf Joerg BAUR  
BAUR, Ursula Chr 1614 Wuer Jags Tuenge Thomen BAUR  
BAUR, Ursula Chr 1629 Wuer Dona WeiadT Michel BAUR Barbara
BAUR, Ursula Chr 1630 Wuer Dona WeiadT Michael BAUR Barbara
BAUR, Ursula Chr 1631 Bade Mosb Ballen Joannes BAUR Margaretha
BAUR, Ursula Chr 1633 Wuer Jags Ingelf Hans BAUR Maria
BAUR, Ursula Chr 1645 Wuer Jags SchwaH Michel BAUR  
BAUR, Ursula Dorothea Chr 1642 Wuer Jags Trocht Caspar BAUR Eva
BAUR, Ursula Maria Chr 1630 Wuer Jags Ingelf Endres BAUR Barbara
BAUR, Valentinus Chr 1624 Wuer Dona Neidli Jerg BAUR Katharina
BAUR, Valetin Chr 1579 Wuer Jags Unterm Bonifacii BAUR Anna GROSS
BAUR, Veit Chr 1585 Wuer Neck Weinsb Helias BAUR Margreth
BAUR, Veitt Chr 1573 Wuer Neck Weinsb Helias BAUR Margreth
BAUR, Veronica Chr 1609 Bade Karl Pforzh Aristoteles BAUR Anna
BAUR, Veronica Chr 1634 Preu Rhei Koeln Georgius BAUR Regina NAN.
BAUR, Walpurga Chr 1572 Wuer Neck Grossh Jerg BAUR Appolonia
BAUR, Waltpurga Chr 1575 Wuer Neck Weinsb Helias BAUR Margretha
BAUR, Waltpurga Chr 1617 Wuer Dona Neidli Carlen BAUR Agnes
BAUR, Wendel Chr 1625 HeDa Star Reiche Peter BAUR Elsen
BAUR, Wenndel Chr 1575 Wuer Neck Weinsb Jos BAUR Sara
BAUR, Wilhelm Chr 1608 HeDa Star Reiche Peter BAUR Elsen
BAUR, Wilhelm Chr 1611 Wuer Neck Esslin Martin BAUR Appolonia
BAUR, Wilhelm Chr 1617 Wuer Jags Tuenge Hanss BAUR Anna
BAUR, Wolf Joerg Chr 1608 Wuer Jags Ingelf Marx BAUR  
BAUR, Wolff Joerg Chr 1606 Wuer Jags Ingelf Marx BAUR  
BAUR, Zucretia Chr 1631 Wuer Dona Ulm Michael BAUR Alexandra PARAVICINA
BAUR, Zusanna Chr 1585 Wuer Neck Esslin Casper BAUR Barbara
BAUR, Zusanna Chr 1603 Wuer Neck Esslin Jacob BAUR Maria
BAUR, Zusanna Chr 1608 Wuer Neck Esslin Michel BAUR Margretha
BAUR, Zusanna Chr 1609 Wuer Neck Esslin Hanns BAUR Anna
BAUREN, Affra Chr 1582 Wuer Jags SchwaH Joseph BAUREN  
BAUREN, Agatha Chr 1578 Wuer Jags SchwaH Joseph BAUREN  
BAUREN, Agatha Chr 1620 Wuer Jags SchwaH David BAUREN  
BAUREN, Aleydis Chr 1635 Preu Rhei NieKru Joannis BAUREN Margarithae
BAUREN, Andreas Chr 1616 Wuer Jags SchwaH Joerg BAUREN  
BAUREN, Andreas Chr 1622 Wuer Jags SchwaH Martin BAUREN  
BAUREN, Anna Chr 1565 Wuer Jags Reinsb Nicodemus BAUREN Apolonia
BAUREN, Anna Chr 1596 Wuer Jags SchwaH Martin BAUREN  
BAUREN, Anna Chr 1597 Wuer Jags Orlach Leonhart BAUREN  
BAUREN, Anna Chr 1606 Wuer Jags Reinsb Hanns BAUREN Engel
BAUREN, Anna Chr 1607 Wuer Jags Reinsb Geeorg BAUREN Eva
BAUREN, Anna Chr 1615 Wuer Jags SchwaH Georg BAUREN  
BAUREN, Anna Chr 1647 Wuer Jags Orlach Lenhart BAUREN  
BAUREN, Anna Margretha Chr 1617 Wuer Jags SchwaH Georg BAUREN  
BAUREN, Anna Maria Chr 1617 Wuer Jags SchwaH David BAUREN  
BAUREN, Annam Chr 1650 Wuer Jags Lorch Hans BAUREN Walpurgae
BAUREN, Apolloina Chr 1601 Wuer Jags Reinsb Hanns BAUREN Barbara
BAUREN, Apolonia Chr 1575 Wuer Jags Reinsb Nicodemus BAUREN  
BAUREN, Apolonia Chr 1590 Wuer Jags Reinsb Geoerg BAUREN Apolonia
BAUREN, Apolonia Chr 1599 Wuer Jags Orlach Kessel Caspar BAUREN  
BAUREN, Appalonia Chr 1571 Wuer Jags Reinsb Nicodemus BAUREN Appalonia
BAUREN, Balthas Chr 1559 Wuer Dona Hohens Lip BAUREN Adelhaid
BAUREN, Balthas Chr 1560 Wuer Dona Hohens Philip BAUREN Adelhaid
BAUREN, Balthasar Chr 1619 Wuer Jags SchwaH Joerg BAUREN  
BAUREN, Barbara Chr 1563 Wuer Neck Bitzfe Jerg BAUREN Barbara
BAUREN, Barbara Chr 1578 Wuer Jags Reinsb Georg BAUREN Margreth
BAUREN, Barbara Chr 1582 Wuer Jags Reinsb Georg BAUREN Apollonia
BAUREN, Barbara Chr 1589 Wuer Jags Reinsb Hanns BAUREN Margrethen
BAUREN, Barbara Chr 1596 Wuer Jags Orlach Leonhart BAUREN  
BAUREN, Barbara Chr 1601 Wuer Jags Reinsb Hanns BAUREN Apollonia
BAUREN, Barbara Chr 1604 Wuer Jags MichbH Nicolai BAUREN  
BAUREN, Barbara Chr 1604 Wuer Jags Reinsb Hanns BAUREN Barbara
BAUREN, Barbara Chr 1607 Wuer Jags Reinsb Hanns BAUREN Engel
BAUREN, Barbara Chr 1622 Wuer Jags SchwaH David BAUREN  
BAUREN, Barbara Chr 1644 Wuer Jags Orlach Lenhart BAUREN  
BAUREN, Barbara Euphrosina Chr 1637 Wuer Jags SchwaH Hanss BAUREN  
BAUREN, Caspar Chr 1577 Wuer Jags Reinsb Michel BAUREN  
BAUREN, Caspar Chr 1583 Wuer Jags Reinsb Hanns BAUREN Catharina
BAUREN, Caspar Chr 1608 Wuer Jags Reinsb Michel BAUREN Anna
BAUREN, Caspar Chr 1642 Wuer Jags Gailen Hanss BAUREN  
BAUREN, Casper Chr 1628 Wuer Jags Reinsb Hans BAUREN Ursula
BAUREN, Catharina Bir 1580 Wuer Jags SchwaH Joseph BAUREN  
BAUREN, Catharina Chr 1604 Wuer Jags Reinsb Hanns BAUREN Apolonia
BAUREN, Catharina Chr 1612 Wuer Neck Hoefin Theuss BAUREN Barbara
BAUREN, Catharina Chr 1633 Wuer Jags SchwaH David BAUREN  
BAUREN, Catharina Chr 1634 Wuer Jags SchwaH Jerg BAUREN  
BAUREN, David Chr 1575 Wuer Jags SchwaH Joseph BAUREN  
BAUREN, David Chr 1618 Wuer Jags SchwaH David BAUREN  
BAUREN, Dorothea Chr 1560 Wuer Jags Reinsb Lutz BAUREN Dorothea SCHUCHMENIN
BAUREN, Dorothea Chr 1610 Wuer Jags Orlach Kessel Caspar BAUREN  
BAUREN, Elisabeth Chr 1559 Wuer Jags Reinsb Lutz BAUREN Dorothea SCHUCH
BAUREN, Elisabeth Chr 1575 Wuer Jags Reinsb Georg BAUREN  
BAUREN, Elisabeth Chr 1593 Wuer Jags Reinsb Michel BAUREN Anna
BAUREN, Elisabeth Chr 1606 Wuer Jags Reinsb Georg BAUREN Barbara
BAUREN, Elitzabeth Chr 1578 Wuer Jags Reinsb Nicodemus BAUREN Apollonia


Submitted by Glenn G. Geisheimer  [16Jan01]

 

Medieval Births Index | Garage (Medieval Index) | Main Hallway